Om oss

Mera Skog startade år 1972 vid en tidpunkt när man befarade framtida virkesbrist. I takt med växande insikter om felaktigheten i dessa farhågor kom Mera Skog alltmer att ägna sig åt information och utbildningsverksamhet inom regionen.
Mera Skog finansieras av medlemmarna och arbetet leds av en medlemsgrupp samt verksamhetsledaren. I organisationen ingår vidare lokala kommungrupper vilka medverkar vid det praktiska genomförandet av olika aktiviteter.

Vår vision

Mera Skog ska verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras.

Tillvägagångssätt
* Mera skog strävar efter att öka kunskapen om – och intresset för – skogen och alla dess värden
* Mera Skog arbetar aktivt med utomhuspedagogik
* Mera Skog skapar en skoglig mötesplats för barn och unga där skogens alla värden och skogsnäringens behov av kompetent arbetskraft förmedlas
*Mera Skog bidrar till omställningen mot ett miljömässigt hållbart samhälle, där en konkurrenskraftig, innovativ och kunskapsbaserad skogsnäring spelar en aktiv roll
* Tillsammans gör vi skogen till en arena för att lära oss om dåtid, samtid och framtid
* Vi har ett fokus på att skogen är en värdefull och förnyelsebar resurs och förhåller oss till detta i all kontakt gentemot    intressenter såsom lärare, elever, SYV’ar och beslutsfattare
* Vi ska möta lärare, SYV’ar, politiker och lärarstudenter och öka deras kunskaper om skog, skogsindustrin samt dess produkter, sett ur ett helhetsperspektiv